× ATTENTION! New campaign Firestorm: Stripes has launched! Sign up @ firestormstripes.warconsole.com

Firestorm: Red Thunder

The Team Yankee Global Campaign

Bad morning

View Linked Report - CLICK HERE 70 POINTS
United States
Raziel
VS Warsaw Pact
Sambor

BAD MORNING

It is still early enough, at nine o'clock, at night snow fell, strange at this time of year, but supposedly in the east, in Poland, even in May they can have snow ... barbarians. Filip Levy sips tea from a metal mug, sitting in the comfortable Abrams commander's chair. Edwin Geels reads the newspaper, the driver is the only one who knows the german language enough to understand printed jokes and anecdotes, pages for housewives, cooks, and good mothers.
Filip smiles to himself, converts the german money into dollars in mind. Sum, which will pay for a few days contract decided to spend on buying a new car, he dreamed of Golf II, should be enough. Sven Jenson starts to swing at what the world is up to, the idiot, pouring the tea from the thermos straight into the dissolving boot of the shoe. Everyone starts to laugh, beautiful start to the day.
Edoardo Milano was leaning against the side of the M163, his crew lit up beside the fire in a rubbish bin, a nice piece of cold meat, a little stale, but after the conversion to the shrimps, it would remind the taste of the five-star hotel. Standing next to VADS colleagues was quiet, his Vulcan's barrel bent down looking comical, the guys inside slept yet. Edoardo did not want to wake them up, they made a sharp shake yesterday at the engine driving the tower. Let them sleep.

Jest jeszcze dosyć wcześnie, koło dziewiątej, w nocy spadł śnieg, dziwne o tej porze roku, ale ponoć na wschodzie, w Polsce, nawet w maju potrafią mieć śnieg... barbarzyńcy. Filip Levy popija herbatę z metalowego kubka, siedząc w wygodnym fotelu dowódcy Abramsa. Edwin Geels czyta gazetę, kierowca jako jedyny zna tutejszy język na tyle, by zrozumieć wydrukowane żarty i anegdotki, ze stron dla gospodyń, kucharek i dobrych mam.
Filip uśmiecha się sam do siebie, przelicza marki na dolary w myślach. Sumkę, którą zgarnie za kilkudniowy kontrakt postanowił przeznaczyć na kupno nowego auta, marzył mu się Golf II, powinno starczyć. Sven Jenson zaczyna kląć na czym świat stoi, idiota, wylał herbatę z termosu prosto w rozwiązaną cholewę buta. Wszyscy zaczynają się śmiać, piękny początek dnia.
Edoardo Milano stał oparty o burtę M163, jego załoga rozpaliła obok ogień w kuble na śmieci, piekli kawałek wędliny, trochę nieświeża, ale po zamianie w skwarek będzie przypominać w smaku danie z hotelu pięciogwiazdkowego. Stojący obok VADS kolegów był cichy, lufa jego Vulcana pochylona w dół wyglądała komicznie, chłopaki wewnątrz spali jeszcze. Edoardo nie chciał ich budzić, wczoraj ostro się narobili przy silniku napędzającym wieżę. Niech śpią.

Lukasz Krawczyk, the commander of the three M1 platoon slept, both his and the rest of the crew had a heavy day yesterday, reloading ammunition and repairing the engine, and tipping into the M1 that fell into the ditch and did not want to be pulled out.

Łukasz Krawczyk, dowódca plutonu trzech M1 spał, zarówno jego, jak i pozostałe załogi miały wczoraj ciężki dzień, przeładunek amunicji i naprawa silnika, oraz targanie się z wozem, który wpadł do rowu i nijak nie chciał dać się wyciągnąć, nadwyrężył siły weteranów.

ITV was never a favorite tool of Curt Kabann's work, but he had the advantage, but Curt felt insecure in it, his colleagues did not mind, they were having fun, watching German crickets laughing. Well, after the contract will return to their rogue, japing wifes, it will here at least grind with impunity.

ITV nie był nigdy ulubionym narzędziem pracy Curta Kabanna, owszem, miał zalety, ale Curt czuł się w nim niepewnie, jego kolegom to nie przeszkadzało, bawili się dobrze, oglądali niemieckie świerszczyki śmiejąc się i śliniąc. No tak, po kontrakcie wrócą do swoich opasłych, drących mordy żon, to tutaj przynajmniej poświntuszą bezkarnie.

Hear the roar of the motors, the tanks are pulling east, Philip Levy sighs with relief, finally the third platoon returns. May they have parts for the broken M1, it took them some time to get there and back in the weather, but well, mercenaries can ...
The intercom scream breaks the mindset of the shock group leader, something is wrong.

Słychać warkot motorów, ze wschodu ciągną czołgi, Filip Levy wzdycha z ulgą, w końcu trzeci pluton wraca. Oby mieli części do zepsutego M1, trochę szybko im zajęło dojechać tam i z powrotem w taką pogodę, ale cóż, najemnicy potrafią...
Wrzask w interkomie przerywa rozmyślania dowódcy grupy uderzeniowej, coś jest nie tak.

"Russere !, Russere!" Lunged into Curt's microphone, trying to turn the rocket launcher toward the tree line in the east. Too late, the dreadful explosion of an explosion next made Kabann's heart jump to his throat, overtaking his stomach. The boys from the neighboring M901 did not even shout once, they were killed, their vehicle was burning, and the smoke slowly forming a black cloud over the hill.
"Flygteee! Flygteee kolleger!
ITV had already fired the engine, still coughing cold, but the driver did not have mercy, the vehicle turned in place and swept west, so farther from the wall of the Soviet tanks.

„Russere!, Russere!”, darł się do mikrofonu Curt, starając się obrócić wyrzutnię rakiet w kierunku linii drzew na wschodzie. Za późno, przeraźliwy huk eksplozji obok sprawił, że Kabannowi serce podskoczyło do gardła, wyprzedzając żołądek. Chłopaki z sąsiedniego M901 nie zdążyli nawet raz krzyknąć, zginęli na miejscu, ich pojazd płonął, a dym powoli tworzył czarny obłok nad wzgórzem.
„Flygteee! Flygteee kolleger!
ITV miał już odpalony silnik, jeszcze stękał z zimna, ale kierowca nie miał litości, pojazd zawrócił w miejscu i pomknął na zachód, byle dalej od ściany radzieckich czołgów.

Krawczyk drove the driver, the engine did not want to fire, the engine repaired last night capitulated. The rest of the vehicles were ready, the commander of the platoon cursed.
"Fuck Grzesiek, sin let the hell out! We are in a hurry! "
Łukasz looked through the periscope, counted the five tanks, but a little to the north of the grove was something else he did not see through the trees.
M1 finally lurched heavily, the engine started chirping as if he was about to die. Pluton was late but eventually headed for the hill, helping the ITV guys.

Krawczyk poganiał kierowcę, maszyna nie chciała odpalić, naprawiony wczoraj naprędce silnik skapitulował. Pozostałe pojazdy były gotowe, dowódca plutonu klął.
„Kurwa mać, Grzechu dawaj do jasnej cholery! Śpieszy nam się!”
Łukasz popatrzył przez peryskop, naliczył piec czołgów, ale nieco na północ od małego gaju poruszało się coś jeszcze, nie widział przez drzewa.
M1 w końcu zatelepał się ociężale, silnik odpalił warcząc jakby zaraz miał zdechnąć. Pluton z opóźnieniem, ale w końcu ruszył w kierunku wzgórza, an pomoc chłopakom z ITV.

Sleepy, tired of the previous day, were not prepared for such a sight.
"Fire!" Krawczyk drowned in the intercom, "Shoot without an order."
The Commander looked in horror at the viewfinder, unable to believe. None of the missiles hit, one spike followed on armour "T" tank, but no effect.
"From the tank! From the tank to the fucking misery! "

Zaspani, wymęczeni poprzednim dniem, nie byli przygotowani na taki widok.
„Ognia!” Darł się Krawczyk w interkom, „Walić bez rozkazu”.
Dowódca z przerażeniem patrzył w wizjer, nie mogąc uwierzyć. Żaden z pocisków nie trafił, poszły iskry po jednym „Te”, ale bez efektu.
„Z wozu! Z wozu do kurwy nędzy!”

The counter was amazingly effective, Krawczyk jumped out of the tank, followed by his colleagues, heard the screams of burning people in the other vehicles, scary sound for the tankman, the sound of death.

Kontra była zdumiewająco skuteczna, Krawczyk wyskoczył z wozu, za nim jego koledzy, słyszeli krzyki płonących ludzi w pozostałych pojazdach, przerażający dźwięk dla czołgisty, dźwięk śmierci.

Filip Levy finally understood that it was not the supply side, but the real Russians, the war. Time to earn on this fucking Golf.
M1 is positioned safely around the corner of the pharmacy in the small place, perfect shooting position, the transporters are about to burn in a moment. Filip struggles with his fist in the armrest every time he sees an explosion in the periscope.

Filip Levy zrozumiał w końcu, że to nie koledzy z zaopatrzeniem, tylko najprawdziwsi Rosjanie, wojna. Czas zarobić na tego pieprzonego Golfa.
M1 ustawia się bezpiecznie za rogiem apteki na małym ryneczku, doskonała pozycja strzelecka, nadciągające transportery za chwilę spłoną. Filip z zaciętą miną uderza pięścią w podłokietnik za każdym razem, gdy widzi eksplozję w peryskopie.

At this time, the Soviets took a position behind the conquered hills, the key location, in the contract was to defend this place, damn.

Tym czasem Sowieci zajmują pozycję za zdobytym wzgórzem, kluczowa lokacja, w kontrakcie było jej bronić, szlag trafił.

The sound of the rotors washed away the smile of the commander's face, exploding around the missiles, causing him to smack. The crew without a command began to leave the vehicle.
"Where? Come back suckers! Back to tank! "

Dźwięk rotorów zmył uśmiech z twarzy dowódcy, eksplodujące dookoła pociski, sprawiły, że zdębiał. Załoga bez rozkazu zaczęła opuszczać pojazd.
„Where? Come back suckers! Back to tank!”

Philip's leadership skills were at a sufficiently high level, he was able to motivate the boys. The crews hesitated, then hurried back to Abrams in a hurry.
"Go! Forward and prepare shells! "
Philip Levy noticed a lone tank in the north, in front of the forest wall, an easy target, probably buried. Stabilizer was moaning, two missiles go, miss, Levy cursed sulphite, Golf slowly became a dream come true.

Zdolności przywódcze Filipa były na odpowiednio wysokim poziomie, potrafił wydrzeć mordę i zmotywować chłopaków. Załoganci zawahali się, po czym nieco w pośpiechu zaczęli z powrotem wpełzać do Abramsa.
„Go! Forward and prepare shells!”
Filip Levy zauważył samotny czołg na północy, przed ścianą lasu, łatwy cel, pewnie się zakopał. Stabilizator zajęczał, poszły dwa pociski, chybiły, Levy klął siarczyście, Golf powoli stawał się na powrót marzeniem.

At that time, hidden in a dense grove in front of a small farm, the guys from the mechanized company left on their M113, from a small ravine, surprisingly a little coming up a bench of Russian steel. Infantry left the vehicles, the squad shot at what was possible from the Dragon and hurried to the hills in the west. Meanwhile, four M113s in the suicide rush rushed east, counting on the flank of sensitive Soviet transporters.

Tym czasem, schowani w gęstym gaju przed niewielkim gospodarstwem, chłopaki ze zmechu wyjechali na swoich M113, z małego wąwozu, zaskakując nieco nadciągającą ławę Rosyjskiej stali. Piechota opuściła pojazdy, oddział ostrzelał co się dało z Dragonów i czym prędzej pobiegli w stronę wzgórza na zachodzie. Tymczasem cztery M113 w samobójczym zrywie popędziły na wschód, licząc na oskrzydlenie wrażliwych transporterów radzieckich.

This M106 is a prox for M113, sorry :(

Infantry reaches a key location, but do not expect such a view, the joy of keeping the hill is premature, and the execution squad ready for the massacre. Those who survived the fire, soon die under the tracks of the tanks.

Piechota Dociera do kluczowej lokacji, jednak nie spodziewają się takiego widoku, radość z utrzymania wzgórza jest przedwczesna, a szwadron egzekucyjny gotowy do masakry. Ci co przeżyli ostrzał, wkrótce giną pod gąsienicami czołgów.

Filip Levy grabs the driver's arm, wants to explain to him how to make another maneuver, and at that moment the vehicle fills the flames. Mi-24 change position, hunted mercenary division commander, time to track new victim.

Filip Levy chwyta ramię kierowcy, chce mu wyjaśnić jak ma wykonać kolejny manewr i w tym momencie pojazd wypełniają płomienie. Mi-24 zmieniają pozycję, upolowały dowódcę oddziału najemników, czas wytropić nową ofiarę.

Jessica Douglas does not believe in her own eyes, they are late. Her machine is flying low, wing is holding chic, but she see how shook his head. Jess raises the machine up, just after the nose of the AH1 drops, he notes behind the hill legion of Soviet machines.
"Salvooo!"
Helicopters are standing side by side, the navigator screams in disbelief.
"Jess! TOW, why not TOW?
"No have time, fuck! We are late! "
Eighty unmanned rockets run behind the hill, pulling white clouds of smoke behind them.

Jessica Douglas nie wierzy własnym oczom, spóźnili się. Jej maszyna leci nisko, skrzydłowy trzyma szyk, ale widać, jak kręci głową zszokowany. Jess podbija maszynę do góry, chwilę po tym, gdy nos AH1 opada, zauważa za wzgórzem legion radzieckich maszyn.
„Salvooo!”
Śmigłowce ustawiają się jeden obok drugiego, nawigator krzyczy z niedowierzaniem.
„Jess! TOW, why not TOW?
„No have time, fuck! We are late!”
Osiemdziesiąt niekierowanych rakiet mknie za wzgórze, ciągnąc za sobą białe obłoki dymu.

"We hit, we hit that mother fucker!" Screams Jessica, but the expression of satisfaction on her face quickly turns into a grimace of panic. Salvo crashed just one machine, the rest just fired anti-aircraft missiles.
"Ru ..." Jess could not finish.
Wingman wicked left, then right and panic, seeing his commander's machine in the smoke and flames flutter against the snow-covered ground.

„Ru...” Jess nie zdążyła dokończyć.
Skrzydłowy odbił w lewo, potem w prawo i panikuje widząc, jak maszyna jego dowódczyni w kłębach dymu i jęzorach płomieni rozbija się o pokrytą śniegiem ziemię.

Two M1 with spare parts are entering the periphery of the city, the guys have taken a shortcut on the way, they have heard disturbing messages on the radio, but they did not expect such a welcome.
Mi-24 once again hunt successfully, effectively.

Na obrzeża miasta wjeżdżają dwa M1 z częściami zamiennymi, chłopaki pojechali skrótem, po drodze słyszeli niepokojące komunikaty w radiostacji, ale nie spodziewali się takiego powitania.
Mi-24 po raz kolejny zapolowały, skutecznie.

THE END
Sorry for my english, google translator helps, but...you know, and sorry for unpainting models.
This fight was my third game TY, but not skill play today, only badly turned dices ;)

Battle Report Average RatingLog in to rate this battle.

Recommend Commander For Commendation

6 People Recommended Raziel for commendation

Share this battle with friends

Warsaw Pact
Sambor
Wins

7 Comments